نیمکت پارکی

نیمکت پارکی که یکی از تجهیزات مبلمان شهری و تجهیزات پارکی می باشد به صورت استاندارد در مدل های متعدد توسط گروه آبان طراحی و تولید گشته است