مجموعه بدنسازی معلولین

گروه تولیدی آبان تولید کننده مجموعه بدنسازی معلولین می باشد . این شرکت ارج نهادن به معلولین و جانبازان عزیز را وظیفه و سر لوحه کارهای خود قرار داده است و از این رو اقدام به طراحی و تولید با کیفیت و استانداردترین وسایل بدنسازی معلولین نموده داست

مجموعه بدنسازی معلولین می تواند در باشگاه هیا بدنسازی و همچنین در فضای پارک مورد استفاده قرار بگیرند و نیاز معلولین و جانبازان عزیز را که توانایی استفاده از وسایل بدنسازی پارکی عادی ا ندارند برطرف کند.