تماس 021-56587600

کیفیت محیط شهری

جولای 16, 2016

امروزه فقدان طرح یا نظام بصری مشخص ، اندیشیده شده ودر عین حال انعطاف پذیر و متناسب با زمینه در بسیاری از شهر ها ، موجب بروز اغتشاشات بصری شده است. این اشفتگی های بصری مانند ابهام در  فرم ، فقدان پیوستگی کلبدی-بصریوعدم پیوند  بصری درحوزه های شهری ، درمنظر شهرهای امروزی خودنماییمی کنند. محلول ایناغتشاشات بصری ، پیچیدگی حسشناسایی و جهت یابی  شهروندان در شهر و در نتیجه عدم  دسترسی راحت به نقاط شهری ، خصوصا در شهرهای بزرگاست.. تاثیر این آشفتگی و نابسامانی برروح وروان شهروندان و همچنین تاثیر آن بر عملکرد نامطلوب شهرها موجب گسست پیوند معنایی و رابطه شناختی وادراکی بین شهر وساکنان آن شده است. اینگسست فرآیند احراز هویت محیط و ایجاد تصویر ذهنی مطلوب را در ذهن استفاده کنندگان از فضاهای شهری با مشکل مواجه ساخته است

رشد سریع شهرها و توسعه کالبد آن موجب بروز بحران های مختلف در زندگی شهری نظیر مشکلات محیطی و نزول کیفیت محیط شده است. در پب ابن امر لزومتوجه به مفهوم کیفیت و ارتقا آن در محیط های سکونتی در کنار توجه به مسائل کمی بیشتر احساس می شود.

در ایراننیز به دلیل افزایش شهرنشینی وسرعت بالای تغییرات در بافت های شهری به دلایل مختلف ، کیفیت محیط در نواحی شهری به شدت تنزل یافته است.کیفیت محیط شهری یک مفهوم چند بعدی است کع به عنوان یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی میتواند تاثیرات همه جانبه ای در زندگی شهروندان داشته باشدوبا مفاهیمی همچون کیفیت مکان ، ادراکمیزانرضایت ونارصایتی ساکنین از محبط های سکونتیوغیر اشتراکاتی داشته ودر بسیاری از موارد به عنوان معانی مشابه قلمداد می شود.

اهمبت مسائل محیط شهریهیچگاه به ادازه امروز نمایان نبوده است.امروزه شهرها به عنوان مهمترین دستاورد تلاش های تکنولوژی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی انسان محسوب می شوند. فضاهای عمومی مهمترین بخش یک شهر را تشکیل می دهند. این فضاها مکان هایی هستند که بیشترین برخوردها و کنش های متقابل میان افراد در آنها به وقوع می پیوندد و شامل تمام بخش هایی از شهر هستند که مردم به آنها دسترسی فیزیکی و بصری دارند.

یکی از مباحثی که در سال های اخیر در ادبیات برنامه ریزی شهری وارد شده و فقدان توجه به آن در مداخلات صورت گرفته در بافت های نا کارآمد شهری احساس می شود ، کیفیت محیط و میزان رضایت مندی شهروندان از نواحی سکونتی است. کیفیت محیط شهری عبارت است از شرایط زیست محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ،کالبدی -فضایی محیط شهری که نشان دهنده میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری است.

کیفیت محیط شهری سنجشی است برای ارزیابی شرایطی از محیط مسکونی که برای زندگی شهری حداقل مطلوبیت را به همراه دارد. و از عوامل موثر بر آن می توان از میزان و نحوه خدمات رسانی اجتماعی ، چگونگی سلسله مراتب در کاربری های عمده و خدماتی شهر ، امنیت اجتماعی در فضاهای شهری ، نحوه دسترسی به فضاهای شهری ، مکان قرارگیری کاربری ها فضاهای اصلی شهری ، توجه به هویت وفرهنگ بومی ساکنان و غیره را نام برد.