تماس 021-56587600

کفپوش در مبلمان شهری

جولای 17, 2016

در جهان مدرن امروز ، شهر فضایی زنده ، پویا ومتحرک است که در کنار آرامش وتفریح ، روح زندگی را هم تامین میکند. امروزه شهر ها در کنار شاخص هایی همانند شهر پاک ؛ سبز ، روان ، پویا و… می بایستی شاخص های انسانی ، تاریخی ، اجتماعی واقتصادی را درخودجای داده باشند وآنچه در این میان چندان اهمیت ندارد ، بزرگی ، کوچکی و جمعیت شهر ها است. تحول و تغییر در چهره شهر ها جزئی از وجود آنهاست و اجرای طرح های مختلف شهری در عرصه های مختلف به ویژه فنی وعمرانی نمادی از شهر پویا و در حال توسعه شمرده میشود

کفسازی فضاها از اهمیت ویژه ای در محیط های شهری برخوردار است چرا که از یک سو باعث زیبایی وجذابیت فضاها شده و از سوی دیگر از لحاظ عملکردی سهولت تردد را فراهممی سازد. در اینمیانیکی از نکاتی که در استفاده از مصالح مختلف وطرحهای گوناگون اثر قابل توجهی دارد محیط است. در واقع محیط چه از لحاظ اقلیمی و چه از لحاظ هماهنگی با طراحی بهینه کفپوش هها رابطه محکم و دو سویه ای برقرار می نماید که توجه به آن از ظرافت های کار طراح بوده ودر موقعیت طرح نقش اساسی خواهد داشت

فضاهای باز شهری وعناصر آن میتوانند عناصر طبیعی ویا هر دو را شامل شوند یکی از مولفه ها در طراحی این فضاها محوطه سازی وکف سازی انها است ، که تبیین کننده بستر فضای شهری و تمامی عناصر آن بوده واز این طریق از قدرت تاثیر گذاری همده در درک ورفتار فضایی استفاده کنندگان برخوردار است. طراحی این مولفه معمولا به عملکرد ، ساختار وشکل ظاهری زمین بر حسب مسیر یک خیابان یا گذر پیاده ، شکل یک میدان وهمچنین حجم و اهمیت عامل تردد در چنین فضاهایی بستگی دارد.از سوی دیگر آرایش وطراحی پوشش زمین نیز  خود به عنوان عاملی مستقل در تعریف فضاهای شهری نقشی موثر داشته و می تواند کاربرد و یا نوع تردد وحرکت خاص را در بستر خود القا تشویق و یا نفی کند.

اصولا زیر سازی مسیر بستگی به ظرفیت ساختمانی سنگفرش دارد.کف سازی خیابان ها ومیدان ها در شکل دادن به فضاهای شهری سهم قابل توجهی دارد و برای حرکت پیاده جذابیت بیشتری  ایجاد می کند. کف سازی در فضاهای شهری باید به مثابه عنصری وحدت بخش در ترکیب ساختمان ، علائم واجزا عمل کند. کف سازی می تواند از نظر اختصاص جا و فضا مبین اهمیت حرکت پیاده باشد.