تماس 021-56587600

واژه نامه مبلمان شهری

A management Du territoir آمایش سرزمین Advanced primate city stage مرحله پیشرفت نخست شهری
A planners dictionary فرهنگ شهر سازان Advertising cities شهرهای تبلیغاتی
A theory of location for cities نظریه ای درباره محل استقرار شهر ها Aerial bridges پل های هوایی
Abandoned city شهر متروکه Aesthetic زیبا شناختی
Accelerated urbanization شتاب شهر نشینی Aesthetic analyze تحلیل زیبا شناختی
Administration اداره شهر Aesthetic criteria معیار زیبایی
Administrative and planning organization سازمان اداری و شهرسازی Aesthetic geography جفرافیای زیبا شناختی
Aesthetic philosophy فلسفه زیبا شناختی Aesthetic sense زیبایی خسی ، زیبایی مهنایی
Aesthetization زیباسازی Agglomeration مجموعه شهری
Agropolis روستا شهر یا شهر کشاورزی Agropolitan development توسعه روستا شهری
Aided self-help خودیاری حمایت شده Ailing cities شهرهای بیمار
Air links شبکه های هوایی مدیریت کیفیت هوا
Allocation مکانیابی Ancient cities شهر های باستانی
And TV content سیما و محتوا Anti-urban life style شیوه زندگی غیر شهری
Anti-urban policies ساست های ضد شهری Anti-urbanism ضدیت با شهر گرایی
anthropogeography جغرافیای انسانی Appearance and the city ظاهر  و صورت شهر
Appearance چهره ، نمود ، سیما Architecture and urban culture فرهنگ معماری و شهر سازی
Areal bridges پل های هوایی Areal planning برنامه ریزی ناحیه ای
Arrondissement منطقه درون شهری Artificial tissue city بافت مصنوعی شهر
Athens charter منشور آتن Attached cities شهر های بهم پیوسته
Attraction visual جاذبه های بصری Automobile-oriented urban شهرسازی اتومبیل گرا
Axis view محور دید Barbican برج و باروی قلعه شهر
Beautiful city شهر زیبا Beautiful culture, cognitive فرهنگ زیبا شناختی
Become global city تبدیل شدن به شهر جهانی Bicycle stand جایگاه دوچرخه
Billboards بیلبوردها Bird nest آشیانه پرندگان
Blighted texture بافت فرسوده Blighted building ساختمان های فرسوده
Blighted cities شهر های محروم Blighted texture revitalization اخیای بافت های فرسوده
Boards تابلوها Body of the city پیکر شهری
Border city حاشیه شهری Bottom-up planning برنامه ریزی پایین به بالا
Bourgeoisie بوروژوازی Bower آلاچیق ، سایه بان
Board cities شهر های گسترده Building regulations مقررات ساختمان ها
Building violation تخلفات ساختمانی Building walls جداره ساختمان
Built environment محیط ساخته شده ، محیط مصنوع Burgess شهر نشین
Burgh شهر Burgomaster شهردار
Bus stand جایگاه انوبوس busy urban centers مراکز شهر فعال و شلوغ
Candidate cities شهرهای رقیب (نامزد) Canopy of سایبان ها
Capacity city ظرفیت شهر Capitalist cities شهرهای سرمایه داری
Case study پژوهش موردی Central places cities شهر های مکان های مرکزی
Centers and margins مراکز و نقاط پیرامونی Central business district ناحیه مرکزی شهر
Central business district (CBD) ناجیه مرکزی شهر ، بخش تجارت مرکزی Central city شهر مرکزی
Central place theory نظریه مکان مرکزی Centralized planning برنامه ریزی متمرکز
Cerebral city شهر اندیشه مدار Chief city شهر اصلی
Circuit city citizen شهر شهروند مدار Cities alliance اتحاد شهر ها
Cities economic space theory نظریه فضای اقتصادی شهر ها Cities historical structure ساختار تاریخی شهر ها
Cities international relations روابط بین المللی شهر ها Cities security ایمنی شهر ها
Cities within the urban شهر های درون شهری Cities without slums شهر های بدون زاغه
Cities , ugly, beautiful, unfounded شهر های زشت ، زیبا ، بی احساس citizen شهروند
Citizen culture فرهنگ شهروندی Citizen participation مشارکت شهروندی
Citizen rights حقوق شهروندی Citizen شهروند
Citizens شهروندان Citizens education آموزش شهروندان
Citizens healthy سلامت شهروندان Citizens participation مشارکت شهروندان
Citizenship beauty حسن شهروندی Citizenship behavior رفتار شهروندی
Citizenship education آموزش شهروندی Citizenship life حیات شهروندی
Citizenship تابعیت شهروندی City people friendly شهر شهروند گرا
City advent پیدایش شهر City air rotes مسیرهای هوایی شهری
City alphabet الفبای شهر City and design طرح و شهر
City and nature of urbanization ماهیت شهر و شهر نشینی City and region شهر و منطقه
City and wilderness شهر به هنوان بیابان هویت City-based urbanization شهر نشینی شهر محور
City beautiful movement حنبش زیبا شهری City beautiful شهر زیبا
City bench نیمکت شهر City capacity ظرفیت شهر
City center مرکز شهر City-centered شهر محور
City challenge چالش شهری City changes تحولات شهری
City child شهر کودکان City cleaning پاکسازی شهر
City core هسته شهر City council and municipalities شهرداری ها و شورای شهر
City council function عملکرد شورای شهر City council member عضو شورای شهر
City council meeting جلسات شورای شهر City council شورای شهر
City design and city appearance طرح و نما و ظاهر شهر City development strategy استراتژی توسعه شهر
City dynamic پویایی شهر City ecosystem اکوسیستم شهر
City ethic شهر اخلاقی City form شکل شهر
City hall ساختمان شهرداری City image تصور شهر
City inequality نابرابری شهری City life facilities تسهیلات زندگی شهری
City light شهر روشن City management مدیریت شهری
City manager مدیر شهر ، فرماندار City maps نقشه های شهر
City neighborhoods واحد های همسایگی شهر City news شهر فردا
City of culture فرهنگ شهر City of god شهر خدا
City of joy شهر شادی City officials مقامات شهری
City pairs جفت شهر ها City park building پارک سازی شهری
City path system سیستم مسیرهای شهری City perspectives مناظر شهری
City physical growth pattern الگوی رشد کالبد شهری City planning برنامه ریزی شهری
City portrait چهره شهر City position موقعیت شهر ، جایگاه شهر
City primate نخست شهری City privacy statement حریم شهر
City promotion ساماندهی شهری City reconstruction سازسازی شهر
City region ناحیه شهری City regional park پارک منطقه ای شهر
City size اندازه شهر City state دولتشهر
City symbol مادهای شهر City tourism شهر توریستی
City TV سیمای شهر City unbalanced and rapidly sprawl گسترش سریع و ناموزون شهر
City advertising مزایای شهر City advertising campaign فعالیت تبلیغاتی شهر
City ness شهری بودن City scape چشم انداز شهر
City ward shift حرکت مردم به سمت شهر City ward به سوی شهر
City wide شهر گسترده Civic identity هویت شهری
Civic شهری Civil center مرکز اجتماعی
Civil rights حقوق شهروندی Civil شهری ، مدنی
Clarity and legibility تنوع و خوانایی Classic geography جغرافیای کلاسیک
Clean city شهر پاکیزه Climatic characteristics ویژگی های اقلیمی
Coastal cities شهر های ساحلی Coexistence همزیستی
Collective life حیات جمعی Collective memory خاطره های جمعی