تماس 021-56587600

مبلمان شهری و گردشگری

آوریل 24, 2016

دو مسئله مبلمان شهری و گردشگری به عنوان یکی از مهمترین و پردرآمدترین فعالیتها در بسیاري از کشورهاي دنیا به شمار میرود. بسیاري از کشورها این صنعت پویا را بعنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه همه جانبه میدانند. در سراسر کرة زمین به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، یعنی در آنجا که شکلهاي دیگر توسعة اقتصادي از قبیل تولید یا استخراج منابع طبیعی، از نظر اقتصادي به صرفه نیست یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارد، به توسعه صنعت گردشگري توجه فراوانی معطوف است.

از طرف دیگر این صنعت علاوه بر آنکه سود اقتصادي ایجاد میکند، تعاملات فرهنگی جوامع مختلف را تسهیل نموده و از طریق ارتباطات میان فرهنگی، الگوهاي فرهنگی مورد نیاز توسعه و شیوه هاي برقراري تعاملات رفتاري بر اساس گفتمان صلح آمیز برقرار مینماید. رشد فزایندة صنعت مبلمان شهری و گردشگری و منافع حاصل از آن در دورهاي نسبتاً کوتاه باعث شده است عواملی که در زمینه دلایل و انگیزههاي سفر تعیین کننده هستند و نقش اصلی را ایفا میکنند به طور جدي مورد توجه قرار گیرند. بنابراین امروزه مبلمان شهری و گردشگری به عنوان یک صنعت پیشرو در جهان توسعه فراوان یافته است و بسیاري از کشورها با بهرهگیري از فاکتورهاي جذب توریسم همچون سیستم مبلمان شهری زیبا و با کیفیت به تقویت حرکتهاي توریستی خود پرداخته و وضعیت خود را به ویژه از بعد اقتصادی بهبود میبخشند. در این میان مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل بازی، اشیاء، دستگاه ها، نمادها و عناصري گفته میشود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضاي باز نصب شدهاند و استفاده عمومی دارند، به این اصطلاح معروف شده اند. از چند دهه پیش تاکنون آگاهیهاي تازهاي درباره فضاهاي گردشگري پدید آمده است و بار دیگرفضاهاي گردشگري به عنوان فضایی براي گذراندن اوقات فراغت مطرح گردید. اهمیت طراحی مناسب عناصر زیباسازي شهري از جمله مبلمان امري است که دوباره کشف شده است. مبلمان شهری بخش زیادي از فضاهاي شهری را سامان میدهد و باعث بالا رفتن کیفیت استفاده گردشگران از مراکز و فضاهاي گردشگري میشود

طی چند سال اخیر براي نخستین بار در ایران در مورد اجزاي مبلمان شهري ضوابطی تدوین گردید که هدف آن نظم بخشی به مدیریت و نصب برخی از موارد مبلمان شهری و زیبا سازی بوده است. نتایج پژوهش مبین آن است که با وجود قوانین و ضوابط مبلمان شهري، متاسفانه این معیارها و ضوابط در ساماندهی و زیباسازی فضاهاي مبلمان شهری و گردشگری شهری کمتر مورد توجه و اجراي مسئولین شهرهاي توریستی و تفریحی قرار گرفته است

از عواملی که موجب جذب گردشگران میباشد المانها و مبلمان شهری میباشد. شهر طرقبه میتواند در سایه قابلیتهاي بالا، منابع و جاذبهها و چشم اندازهاي طبیعی و انسانی خود با بازنگري در ساماندهی مبلمان شهري بر جذابیتها خود افزوده و در جهت ایجاد محیطی جذاب جایگاه گردشگري خود را در سطح منطقه ارتقا بخشد

ساماندهی نامناسب مبلمان شهری، آشفتگی بصري و ایجاد نارضایتی براي کار بران به همراه داشته است. بر اساس مطالعات نقاط ضعف فراوان و برنامه ریزي این عناصر در سطح محدوده یافت میشود، از جمله عدم جانمایی صحیح عناصر مختلف مبلمان شهري، تراکم بیش از حد انواع مبلمان، آشفتگی ناشی از پراکنش نامتعادل عناصر و..