تماس 021-56587600

ست بدنسازی پارکی و ورزش

ژوئن 14, 2016

شهر مدرن شامل جامعه ، کالبد و مدیریت شهر به صورت تعامل با سایر عناصر ، سیستم درون گرا با کسب مشروعیت از مردم است. نمامی ارزش ها و گرایش ها در جامعه شهری به صورت آرام و خودجوش در بلند مدت اتفاق می افتد. در شهر ایده آل حقوق و تکالیف در یک مجموعه قرار دارند و شهروند با انجام تکالیف خود مطالبه حقوق می نماید . رابطه شهر و شهروند دو سویه است. انسان ها شهر ها را می سازند و شرایط شهر ها در زندگی آنها تاثیر قاطع و انکار ناپذیر دارد.

از آنجایی که مبلمان شهری معمولا در اماکن عمومی قرار دارند ، استفاده کنندگان آن را کلیه افراد جامعه تشکیل می دهند. از سوی دیگر در پارک هی عمومی ، ایجاد زمین های ورزشی تقریبا ضروری می باشد. انواع و تعداد زمین های ورزشی در پارک ها بستگی به بزرگی و کوچکی پارک دارد. معمولا در پارک های کوچک قطعاتی را نزدیک جنگل یا بیشه اختصاص به زمین ورزشی مانند تنیس ، اسکتبال ، والیبال و … قرار می دهند.

بسیاری از مردم برای بالا بردن توان جسمانی خود مایلند بدون مراجعه به سالن های خاص بدنسازی و یا ورزش های خاصی و در مدت زمان کوتاهی اقدام به ورزش های عمومی نمایند و ضمن انجام امور روزمره خود در مدت فراغت خود به ورزش و تفریح بپردازند. حتی بعضی از گروه ها و طبقات اجتماعی با بعضی از اقسام مبلمان شهری در ارتباط نزدیکتری هستند. از این رو از طریق انجام تحقیقات ، شناسایی کلیه نیازها و افزایش راحتی هرچه بیشتر استفاده گران از یک سو و سایر افراد مرتبط با این دسته از محصولات (سازندگان ، مونتاژکاران ، تعمیر کاران و …) از سوی دیگر ، در سرلوحه کار طراحان صنعتی قرار دارد.

ارگونومی و آنتروپومتري
در مورد آن دسته از مبلمان هاي شهري که در رابطه ي مستقیم با بدن انسان می باشند ) نیمکت ها، وسایل مختلف ورزشی از قبیل میله بارفیکس و پاراللی دستگاههاي دراز و نشست تعادلی، کششی و غیره، باجه هاي تلفن، صندوق هاي پست، پل هاي عابر پیاده و و پل هاي روي جوي آب،ایستگاه هاي اتوبوس و …( شناخت اصولی که بهترین شرایط را جهت استفاده انسان از محصول را فراهم آورد، بسیار حائز اهمیت است. ارگونومی )دانش تطبیق نیازهاي جسمی انسان با عملکردهاي محصول( و آنتروپومتري )علم شناخت ابعاد و اندازه بدن انسان( در جهت ایجاد تعادل بین انسان و ماشین )محصول( به گونه اي که بیشترین بازدهی و نیز بالاترین ضریب ایمنی و سلامتی کسب گردد، مورد بهره برداري قرارمی گیرند. طرح این سؤال که “بهترین وضعیت بدنی براي انجام یک عمل مشخص کدامست؟” می تواند براي رسیدن به اهداف فوق کمک نماید.
مثال بارزي از کاربرد تطابقات انسانی در طراحی مبلمان شهري ، تعیین ابعاد و اندازه صندلی هاي خیابانی است به گونه اي که با توانایی هاي فیزیولوژیکی و آناتومیکی کلیه ي استفاده کنندگان )با جنسیت و سن متفاوت( مطابقت داشته باشد: در این صورت نیمکتی راحتتر قضاوت می شود که داراي پشتی بوده، از منحنی هاي فرم بدن انسان پیروي کند ودر نهایت وزن را به طور یکنواخت در سطوح نیمکت توزیع کند.

استانداردها
رعایت استاندارد، موضوع مهم دیگري است که در طراحی صحیح مبلمان هاي شهري در نظر گرفته می شود. واضح است که استفاده از ضوابط و قوانین استاندارد که از پیش مدون شده باشد نه تنها ضامن سلامتی و ایمنی شهروندان خواهد بود بلکه ازصرف هزینه هاي هنگفت تعمیر و نگهداري جلوگیري خواهد نمود. استفاده از گوشه هاي گِرد شده، پرهیز از به کارگیري قطعات برّنده )خصوصاً در قسمتهایی که در تماس با استفاده گر هستند(، کنترل فضاي موجود بین دو قطعه ي متحرّك به گونه اي که به انگشتان دست اجازه ي ورود ندهد، مقاومت در مقابل مواد شیمیایی )خوراکی ها، شوینده ها و غیره(، مقاومت در برابر حرارت، برودت، رطوبت، ضربه، … گوشه اي از مقرراتی است که تنها براي پاره اي از المان هاي مبلمان شهري توسط مؤسسه ي استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین و منتشر گردیده است

روابط نظام مند دربین عناصر مبلمان شهري
بسیاري اوقات عناصر مبلمان شهري در ارتباط با هم قرار می گیرند. آنها یکدیگر را تکمیل می کنند و بر کارآیییکدیگر تاثیر می گذارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ادغام مبلمان هاي شهري میسر نخواهد بود مگر آنکه از لحاظ عملکرد با یکدیگر همخوانی داشته باشند. ترکیب عناصر مبلمان شهري محاسن زیادي از جمله دستیابی به یک ساختار واحد با تسهیلات مختلف رفاهی، صرفه جویی در فضا، صرفه جویی در هزینه ي ساخت و مونتاژ، پرهیز از ازدحام بصريدر محیط، ایجاد یکپارچگیدر فرم وغیره را به همراه دارد.
از رایج ترین پیوند میان مبلمان هاي شهري می توان به بکار گیري تابلو تبلیغاتی در پیکره ي سرپناه و سایبان، اتصال گلجاي یا سطل زباله به پایه و تیرهاي برق و روشنایی، نصب نیمکت به گلجاي، یکپارچه کردن نرده ها با تیرهاي برق و روشنایی،تلفیق آبخوريو روشویی، تجهیزسر پناه ایستگاه اتوبوس بهتابلوهاي اطلاعات و راهنمایی اشاره نمود. همچنین می توان براي بالا بردن توان جسمانی افراد جدا از ساخت و نصب وسایل مختلف ورزشی، از نیمکتهاي پارکی،بسیاري از وسایل اسباببازي پارکی کودکان، گلدانها و گلجایهاي ، پله هاي مختلف پارکی و شهري و حتی نرده ها و تیرهاي برق و روشنایی و غیره براي نیازهاي ورزشی بهره مند شد