تماس 021-56587600

ساماندهی مبلمان شهری 2

آگوست 14, 2016

ساماندهی ، یک عنصر اصلی در بازسازی موثر کراکز شهر است. سازماندهی قوی ، منجر به ایجاد ثبات برای تلاش مداوم در دراز مدت شده و باعث می شود تا گروه های متعدد از قبیل ، مقامات شهری ، موسسات شهری و شهروندان به نحو موثری با هم همکاری داشته باشند. از این رو ، آگاهی از نوع ادراک ناظر فضا از جنبه های عینی محیط ، که به آن ادراک محیطی می گویند ، در فرآیند ساماندهی و مدیریت بصری شهری جایگاه ویژه ای دارد.

ادراک شهر تعاملی است میان فرد و مکان که با تغییر هر یک از دو عامل ، نتیجه متفاوت خواهد داشت. گفته شد که شناخت نظام بصری ، به عنوان جنبه کالبدی – بصری منظر شهری ، به سبب تقش و وظیفه ای که در ایجاد تصویر ذهنی از محیط و خاطره انگیز فضا ، و به تبع آن بروز مکان بر عهده دارد ، در مطالات مربوط به بررسی دید و منظر شهری از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

اگر نظام ، ترکیبی از اجزا و قسمت های مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته اند ، و روابط متقابل بین آنها ب شکل خاصی سازمان یافته است ، تهریف شود ، آنگاه نظام بصری را می توان ارتباط و انتظام حاکم بر اجزا و قسمت های مختلف عرصه های کالبدی –  بصری شهری ، دانست. ساختمان  و پرداخت دست آدمی ، منظرها و عوامل طبیعی ، مبلمان شهری و … می توانند در زمره این اجزا شمرده شوند.

ساماندهی نظام بصری را می توان مدیریت روابط انسجام حاکم بر عرصه مظاهری کالبدی ، بصری شهری دانست .

بوجود آوردن یک فضای هری مطلوب به یکایک عناصر تشکیل دهنده آن بستگی دارد. و کیفیت ساخت هر یک از این عناصر ، چگونگی استقرار آنها در محیط و ارتباط آنها با یکدیگر ، تاثیر مستقیم در بهبود کیفیت محیط شهری دارد.

مبلمان شهری یک شهر به عنوان یکی از ملموس ترین و در دسترس ترین عناصر تشکیل دهنده فضاهای شهری ، از همیت فراوانی برخوردار است. مبلمان شهری تاثیر بسیاری در ساماندهی شهر دارد و باعث بالا رفتن کیفیت استفاده شهروندان از فضاهای عمومی شهری می شود. این عناصر به لحاظ کاربردی به طور مستقیم با شهروندان در ارتباط بوده و طبعا در زمینه های طراحی ، ساخت و نصب ، عوامل خاصی بر آنها تاثیر خواهد داشت. عدم رعایت اصول و استانداردهای لازم می تواند باعث بی استفاده ماندن محصول ، اغتشاش و آلودگی بصری ، تخریب زود هنگام ، اتلاف سرمایه و …. گردد و سلب اعتماد شهروندان در استفاده محصولاتی از این دست را به دنبال خواهد داشت. عمده ترین ویژگی مبلمان شهری ، کاربرد عام و ارتباط مستقیم آن با توده مردم است. جایگیری و کاربرد مناسب مبلمان شهری ، به ویژه انطباق ویژگی های آن با شرایط افراد کم توان موجب ارتقای کیفیت زندگی و حیات بشری خواهد شد.